Fiziniai ir juridiniai asmenys, patyrę žalą dėl šių metų spalio 16 d. kilusio gaisro Alytaus pramonės rajone, gali teikti prašymus dėl valstybės paramos dviem būdais: Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui arba tiesiogiai Ministro Pirmininko tarnybai, ministerijai pagal ministrams pavedamas veiklos sritis.

„Gaisro pasekmės skaudžiai kirto mūsų rajono gyventojams, ypač ūkininkams. Tonos pieno išpilamos, daržovės nevalgomos. Nežinia ar gaisro paveiktose teritorijose žemdirbiai galės toliau žemę arti, auginti gyvulius? Verslininkai stabdė darbus! Realios pagalbos reikia žemdirbiams ir visiems, kurie patyrė finansinius nuostolius. Būtinas ilgalaikis gyventojų sveikatos monitoringas, nuolatiniai dirvožemio, vandens tyrimai,“  – įsitikinęs Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. 

Prašymas savivaldybės administracijos direktoriui

Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, turi teisę pagal patirtos žalos atsiradimo vietą kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių su rašytiniais prašymais suteikti valstybės paramą už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos. Prašymai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo žalos atsiradimo.

Prašyme reikia nurodyti jį pateikusio gyventojo vardą, pavardę, asmens kodą (arba gimimo datą, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas) ir gyvenamosios vietos adresą, ūkio subjektui ar kitai įstaigai – pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę (užsienio juridinis asmuo papildomai nurodo valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimą), aplinkybes, kuriomis padaryta žala, žalos dydį ir pobūdį.

Kartu su prašymais reikia pateikti nuosavybės teisę į turtą, kurio netekta ar kuris sužalotas, patvirtinančius dokumentus, žalos dydį ir (arba) turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius) pagrindžiančius dokumentus.

Savivaldybės administracijos direktorius prašymams nagrinėti sudarys komisiją, įvertinęs komisijos pateiktas išvadas, priims sprendimą teikti Finansų ministerijai bendrą prašymą skirti lėšų valstybės paramai gyventojams, ūkio subjektams ir (ar) kitoms įstaigoms už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos.

Teikiant prašymą savivaldybei prašome vadovautis Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremalios situacijos, teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1107 „Dėl Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FBC1C9493E54 

Tiesioginis kreipimasis Ministro Pirmininko tarnybai, ministerijai 

Galimas ir kitas kreipimosi dėl nuostolių padengimo būdas – kreipiantis tiesiogiai į Ministro Pirmininko tarnybą arba ministerijas pagal ministrams pavedamas veiklos sritis. Teikiant prašymą skirti lėšų  iš Vyriausybės rezervo ekstremaliajai situacijai likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies padengti, kartu su prašymu turi būti pridėti jame nurodytas aplinkybes pagrindžiantys dokumentai ir skaičiavimai. 

Ministro Pirmininko tarnyba gautą prašymą per 5 darbo dienas persiunčia nagrinėti atitinkamai ministerijai pagal ministrams pavestas valdymo sritis. Ministerija, gavusi prašymą nagrinėja, ar jame nurodytos aplinkybės pagrįstos ir atitinka Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo tikslus. 

Teikiant prašymą tiesiogiai Ministro Pirmininko tarybai, ministrams, prašome vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9FF683E00958 

Alytaus rajono savivaldybės informacija