Kur ir kaip kreiptis dėl ilgai trunkančio lietingo laikotarpio padarytos žalos atlyginimo?

 Kur ir kaip kreiptis dėl ilgai trunkančio lietingo laikotarpio padarytos žalos atlyginimo?

Lietinga vasara
pridarė nemažai rūpesčių ūkininkams. Dėl stichinio reiškinio –
ilgai
trunkančio lietingo laikotarpio Alytaus rajone
paskelbta ekstremalioji situacija.

Valstybės paramos už žalą, patirtą
dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarka nustatyta 2022 m. vasario 2 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 85 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos
civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros
įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų
įgyvendinimo“ pakeitimo“. Šiuo nutarimu patvirtintas ir paramos nukentėjusiems
subjektams teikimo tvarkos aprašas.  

Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos
įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, ne vėliau,
kaip per trejus metus nuo žalos atsiradimo gali raštu teikti prašymus Lietuvos
Respublikos Vyriausybei dėl valstybės paramos už žalą suteikimo.

Vyriausybė, gavusi prašymus, per 10
darbo dienų persiunčia juos savivaldybės, kurioje gyventojai, ūkio subjektai ir
kitos įstaigos patyrė žalą, administracijos direktoriui, prašydama įvertinti
prašymuose nurodytą žalą. 

Tvarkos apraše taip pat numatyta,
kad pareiškime dėl žalos atlyginimo turi būti nurodoma:

5.1. prašymą pateikusio gyventojo
vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal
užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas) ir gyvenamosios
vietos adresas arba prašymą pateikusio ūkio subjekto ar kitos įstaigos
pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas (užsienio juridinis asmuo
papildomai nurodo valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimą);

5.2. žalos atsiradimo data, žalos
dydis ir pobūdis;

5.3. aplinkybės, kuriomis padaryta
žala, ir žalos atsiradimo priežastinis ryšys su ekstremaliosios situacijos
poveikiu.

6. Kartu su prašymu pateikiami
nuosavybės teisę į turtą, kurio netekta ar kuris sugadintas patvirtinantys
dokumentai, taip pat žalos dydį ir (arba) turėtas išlaidas (tiesioginius
nuostolius) pagrindžiantys dokumentai.“

Vadovaujantis nauju Tvarkos
aprašu, asmenys dėl patirtos žalos turi kreiptis į  Vyriausybės
kanceliariją (el. paštas 
LRVkanceliarija@lrv.lt

Daugiau informacijos, susijusios su
minėto nutarimo pakeitimu rasite:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bd09dc30881a11ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=xol36mlc

Alytaus rajono savivaldybės Žemės
ūkio skyriaus vedėja Irma Stenionienė papildomai informuoja, kad
 už žalą nebus atlyginta tais atvejais, jeigu
už tą pačią žalą jau yra gauta parama arba draudimo išmoka.
 ARS informacija


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių