Danielius Jakubavičius

Paskutinįjį spalio sekmadienį Alytaus rajono Rumbonių parapijos tikintieji po šv.mišių rinkosi į gyvojo rožančiaus kalbėtojų baigiamąją šventę. 

Joje visi pasimeldę, pabendravę bei pasivaišinę patiektais valgiais, leidosi traukti liaudies dainų ir smagiai šokti. 

Apie tai video ir foto reportažai: