Alytaus Dzūkijos mokykla skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

 Alytaus Dzūkijos mokykla skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Alytaus Dzūkijos mokykla  (biudžetinė įstaiga, buveinė – Tvirtovės  g. 7, LT-62001 Alytus, įstaigos kodas 191055527, toliau – mokykla) skelbia konkursą Alytaus Dzūkijos mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui (0,75 etato) pareigoms užimti.
Pareigybės lygis – A2.


Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Darbo užmokestis – vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo galiojančia redakcija – 2027 eurai.( neatskaičius mokesčių, iki 10 metų darbo stažo).
Papildomai siūlomos pedagoginės valandos (pagal  atskirą sutartį).

 1. Pagrindinės funkcijos:, Organizuoja ir kontroliuoja mokyklos bendrojo ugdymo veiklą, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, inicijuoja ugdymo kokybę užtikrinančių programų rengimą ir įgyvendinimą. 
  Pavaduotojo ugdymui pagrindinės atsakomybės sritys yra pradinio ugdymo organizavimas ir koordinavimas (ugdymo plano sudarymo bei jo vykdymo priežiūros organizavimas, pradinio ugdymo pedagogų profesinio tobulėjimo koordinavimas ir kt.), projektinės veiklos koordinavimas, pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas, klasių komplektavimas bendradarbiavimas su mokinių tėvais, pedagogais ir kitais bendruomenės nariais, mokyklos internetinio puslapio priežiūra, brandos egzaminų vykdymas, vadovavimas darbo grupėms, komisijoms, kitų kasdienių darbų planavimas ir įgyvendinimas.
 2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą  išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
 • Turėti ne mažesnį kaip  trejų metų pedagoginio darbo stažą švietimo įstaigoje;
 • Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius (Švietimo, Vietos savivaldos, ir kt.), Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką;
 • Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos bendruomenės narių santykius;
 • Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus Mokyklos veiklai tobulinti;
 • Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių;
 • Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje, gerai išmanyti šiuolaikinės specialiosios pedagogikos, psichologijos pagrindus, metodikas gebėti jas panaudoti savo veikloje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją;
 • Būti darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, pareigingam, mandagiam, atspariam stresui, tolerantiškam, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; 
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimu, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
 • Bent vienos iš ES šalių kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) mokėjimas ne žemesniu  nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 
 1. 3.    Privalumai: 
 2. •    vadybinio ir/ar metodinio darbo patirtis; 
 3. •    projektų rengimo patirtis. 
 4. Pretendentas privalo pateikti  šiuos dokumentus:
  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse; 
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; 
  4. Dokumentus, patvirtinančius darbo patirtį (stažą), kvalifikaciją  ir jų kopijas; 
  5. Gyvenimo aprašymą;
  6. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;
  7. Užpildytą pretendento anketą (pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496). 

Pretendentų atrankos organizavimas: pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai, siunčia  registruotu  laišku arba elektroniniu paštu vilija.susinskiene@dzukijosmokykla.lt. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami  iki rugpjūčio 25 d. nuo konkurso paskelbimo  dienos. Alytaus Dzūkijos mokyklos raštinėje, adresu Tvirtovės g.7, LT-63233 Alytus, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.  

Pokalbis su pretendentais vyks rugpjūčio 28 d. 9.00 val. mokyklos direktorės kabinete.

Informacija pasiteiravimui tel. (8 315) 75601, el. paštas rastine@dzukijosmokykla.lt.

Informacija apie skelbiamą konkursą pateikiama http://www.dzukijosmokykla.lt/kita/laisvos-darbo-vietos/.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Naujienos iš interneto

1 Komentaras

 • Kodėl trinate komentarus?

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių