Daugiškių tarptautinė patirtis – raktas į sėkmingą veiklą

 Daugiškių tarptautinė patirtis – raktas į sėkmingą veiklą

Kiekvienos įstaigos sėkminga veikla neįsivaizduojama
be aktyvių, atsakingų, motyvuotų bei tinkamos kvalifikacijos darbuotojų, todėl
labai svarbu sudaryti sąlygas ir užtikrinti personalui galimybes asmeniniam,
bei profesiniam tobulėjimui.

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla (Alytaus rajonas) skiria didelį dėmesį savo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui ir jau seniai
niekam nebekyla klausimų ir nuostabos, kai darbuotojai vyksta stažuotėms į
užsienio šalis. Juo labiau kai yra puiki Europos Sąjungos finansuojama Erasmus+
programa, skirta švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sritims Europoje remti.
Tad VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla, kaip ir dauguma kitų Lietuvos
profesinių mokyklų, dalyvauja Erasmus+ programoje.

2021 m. rugsėjis mokyklai prasidėjo puikiomis
naujienomis, nes buvo gautas finansavimas Erasmus+ programos 1 pagrindinio
veiksmo – asmenų mobilumas mokymosi tikslais projektui „Neieškok priežasčių, ieškok galimybių!“ Nr. 2021-1-LT01-KA122-VET-000017154.

Šio projekto tikslas – perimti Europos Sąjungos
profesinio mokymo institucijų patirtį įtraukiant suaugusiuosius, ypač turinčius
žemą formalųjį išsilavinimą, ir/ar patiriančius socialinę atskirtį asmenis, į
neformalųjį profesinį mokymą.

Projektas gimė iš poreikio plėtoti suaugusiųjų
neformalaus profesinio mokymo prieinamumą VšĮ Daugų technologijos ir verslo
mokykloje, nes besimokančių suaugusiųjų skaičius auga, o į mokymosi veiklas
neįsijungia ir/ar negali įsijungti asmenys: turintys žemą išsilavinimą ir todėl
neatitinkantys mokymosi programai keliamų formaliųjų reikalavimų; asmenys
turintys žemą mokymosi kompetenciją; socialinę atskirtį patiriantys asmenys;
vyresnio amžiaus asmenys.

12 mokyklos darbuotojų (administracija, profesijos
mokytojai ir kiti profesinį mokymą organizuojantys ir vykdantys) skirtingu metu
nuo 2021 m. spalio mėnesio iki 2022 m. gegužės mėnesio vyko į savaitės trukmės darbo
stebėjimo vizitus Čekijoje (Praha), Prancūzijoje (Paryžius), Italijoje (Foggia)
 ir Ispanijoje (Malaga). Šiose šalyse
darbuotojai lankėsi įvairiose profesinėse mokyklose, pameistrystės centruose,
kitose įstaigose, susijusiose su suaugusiųjų mokymu. Darbo stebėjimo vizitų
metu VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos darbuotojai bendravo su
mokyklų, įstaigų administracija, profesijos mokytojais, stebėjo pamokas,
domėjosi kokias ir kaip rengia neformalaus profesinio mokymo programas, kad į
jas galėtų įsitraukti suaugusieji turintys žemą formalų išsilavinimą, domėjosi
suaugusiųjų švietimo programų dalyvių atrankos, grupių formavimo, motyvavimo
aspektais.

Visi Erasmus+ projekto dalyviai džiaugiasi, kad vizitai
atitiko jų poreikius ir lūkesčius. Darbuotojų dalyvavimas darbo stebėjimo
vizituose užsienyje buvo įvertintas Europass dokumentais bei priimančiųjų
įstaigų sertifikatais. Na, o vizitų metu įgytas žinias, Europos Sąjungos šalių
patirtį mokyklos darbuotojai panaudos plėtojant suaugusiųjų neformalųjį
profesinį mokymą ir jo prieinamumą įvairių socialinių grupių nariams, bei
įtraukiant juos į mokymosi visą gyvenimą veiklas.

Projekto „Neieškok priežasčių, ieškok galimybių!“ dalyviai vieningai sutaria, kad
Erasmus+ programos projektai – puiki galimybė gilinti žinias ir įgyti patirties
užsienio šalyse, o įgyta tarptautinė patirtis – raktas į sėkmingą veiklą.

Straipsnį parengė
projektų vadovė Vilija Sabaitienė

Nuotraukose:

1. Projekto dalyvės po aktyvaus darbo stebėjimo vizito Italijoje. Iš kairės: praktinio mokymo vedėja Toma Anušauskaitė, priimančiosios organizacijos NEW SERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE direktorius Mindaugas Lučka, profesijos mokytoja Dalia Janulionytė ir direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai Lena Stulpinienė.

2. Darbo stebėjimo vizito Ispanijoje dalyviai. Iš kairės: profesijos mokytojos Lina Saikevičienė, Erika Sinkevičienė ir VšĮ Daugų TVM direktorius Valentas Pakalniškis.

3. Technologijų ir verslo profesinio
mokymo skyriaus vedėja Rita Sevelevičienė, profesijos mokytojas Paulius
Urbanavičius ir administratorė Kristina Rasymienė darbo stebėjimo vizite Prahos
amatų akademijoje.

4. Iš kairės: profesijos
mokytojos Elvyra Vaicekauskienė, Eglė Volungevičienė ir direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Ona Aleksandravičienė darbo stebėjimo vizite Paryžiuje, viešbučių
ir restoranų pameistrystės centre „Cfa Et Lycée Belliard“.


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių