Jubiliejaus proga kunigas Pranciškus Čivilis apdovanotas ženklu „Už nuopelnus Varėnos kraštui“

 Jubiliejaus proga kunigas Pranciškus Čivilis apdovanotas ženklu „Už nuopelnus Varėnos kraštui“

Rūta Averkienė

Babriškėse buvo švenčiama ypatinga proga – visų mylimo Babriškių, Senosios Varėnos ir Akmens parapijų klebono Pranciškaus Čivilio šešiasdešimties metų jubiliejus. Mažutė gražiausiomis pievų gėlėmis išpuošta Babriškių Šv. arkangelo Mykolo bažnytėlė negalėjo sutalpinti visų norinčių pasveikinti šį ypatingą asmenybės šviesą skleidžiantį dvasininką, kurio gerumą patiria ne tik Varėnos krašto, bet ir jį pažįstantys Lietuvos žmonės. Šia gražia proga kunigui Pranciškui įteiktas pirmasis Varėnos rajono savivaldybės ženklas „Už nuopelnus Varėnos kraštui“, o maestro Virgilijus Noreika bei kiti muzikai dovanojo nuostabų koncertą. Kunigas nusipelno didžiausios pagarbos, nes be daugybės jo prasmingų darbų po dvasios rūmą jis sugeba pastatyti ir kiekvieno jį pažįstančio žmogaus širdyje. Jo dėka Babriškės tapo dideliu dvasinės traukos centru visos Lietuvos žmonėms. Apie tai liudijo daugybė kunigą norėjusių pasveikinti žmonių. Nenuostabu – kunigo Pranciškaus Čivilio ypatinga asmenybės šviesa, šiluma ir ypatinga bendrystės dovana kaskart sukviečia ne tik parapijiečius, bet ir daug tikinčiųjų iš svetur.

„…Reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse…“, – rašė Senojoje Varėnoje gimęs didžiausias visų laikų lietuvių menininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Šie žodžiai puikiai tinka ir kunigui Pranciškui, kuris Senojoje Varėnoje pastatė bažnyčią, įrengė kleboniją ir ne vieną dešimtmetį nenuilsdamas rūpinasi Varėnos krašto žmonių dvasios vertybėmis. 

Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo pats jubiliatas. Pamokslo metu kunigas pažymėjo, kad visų jo troškimų, įsipareigojimų, planų, darbų pagrindas yra Dievo meilė. „Jei mylime Dievą, tos meilės užteks visiems žmonėms, visam pasauliui. Ji prasideda nuo mūsų šaknų, iš ten, iš kur mes atėję“, – sakė P. Čivilis. 

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, sveikindamas su jubiliejumi ir užsegdamas kunigui svarbų Varėnos rajono savivaldybės įsteigtą ženklą „Už nuopelnus Varėnos kraštui“, linkėjo, kad kasdienės šio dvasininko pastangos dalinti Dievo meilę sudygtų gerumo sėklomis žmonių širdyse. „Kunige Pranciškau, telydi Jus sveikata, neišsenkanti kantrybė bei džiaugsmas ir toliau dirbant sielovadinį darbą“. Simboliška, kad kunigas yra pirmasis, apdovanotas ir Varėnos rajono savivaldybės ženklu „Sidabrinė bitė“, kuriais įvertinami Varėnos krašto kultūrai nusipelnę žmonės.

Daug gražių sveikinimo ir padėkos žodžių jubiliatas sulaukė iš maestro Virgilijaus Noreikos ir jo žmonos Loretos. V. Noreika, kaip pats sakė, dėl ypatingos kunigo asmenybės pamėgo Babriškes ir bažnytėlėje per Sekmines koncertuoja ne vienerius metus.

Jubiliatą sveikinę Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė ir muzikologas Vaclovas Juodpusis pažymėjo, kad kunigas Pranciškus – visos Dzūkijos gerumo pavyzdys.

Nuoširdžius padėkos žodžius kunigui kalbėjo Babriškių parapijos žmonės. „Į šio gražaus jubiliejaus kraitę įdėjote visa, ką geriausia atsinešėte iš vaikystės – daugiavaikėje šeimoje puoselėtą meilę ir pamaldumą, kanauninkui Jonui Vilkui duotą pažadą kunigystei, nes jame matėte tobulą pavyzdį. Iš jaunystės – jau tos svajonės išsipildymą, puikų bendravimą ir supratimą. Esate kunigas šviesuolis, taurios, kilnios sielos asmenybė, žinoma visoje Lietuvoje. Einame prie Jūsų – ar bėda, ar džiaugsmas. Dalijate save begaline meile. Skleidžiate šviesą ir gėrį. Nėra nei jauno, nei seno, nei turtuolio, nei mažiau pasiturinčio, prie kurio Jūs neprieitute su geru žodžiu ir palaiminimu. Dėkojame Jums“, – užrišdami jubiliejinę juostą ir įteikdami dovanų bei gėlių, su didžiausiu dėkingumu kalbėjo parapijiečiai.

Jautrius sveikinimo ir padėkos žodžius dovanojo artimieji – du broliai ir dvi sesės bei būrelis kitų giminaičių. Per bažnytėlę nusidriekė ilgiausia eilė žmonių, kurie su pačiu didžiausiu dėkingumu norėjo pagerbti gražų jubiliejų švenčiantį kunigą.

Iš Molėtų krašto kilęs trijų parapijų – Akmens, Babriškų ir Senosios Varėnos – klebonas kun. Pranciškus Čivilis Varėnos krašte darbuojasi nuo 1985 metų. Dažnas pažįstantis dvasininką jį lygina su šviesios atminties monsinjoru Kazimieru Vasiliausku. Abiejų šviesūs veidai ir šiltos širdys. Kiti dvasininką vadina čiurlioniškosios „procesijos“, kuriančios Gėrio, Grožio, Taikos pasaulį, vedliu. P.Čivilis už nenuilstamą rūpinimąsi dvasinėmis vertybėmis, kultūros bei meno puoselėjimą įvertintas aukščiausių valstybės vadovų, mylimas paprastų varėniškių. 

2009 metais kunigui Pranciškui Čiviliui buvo suteiktas „Lietuvos šviesuolio“ vardas ir įteiktas garbingas apdovanojimas. Šią prasmingą akciją, minint Lietuvos vardo tūkstantmečio sukaktį, sugalvojo ir įgyvendino M. K. Čiurlionio fondas, siekdamas įtvirtinti pastovias visuomenės vertybes, atrasti ir apdovanoti žmones, kurie savo kasdieniu, nenuilstamu darbu paminklosaugos, kultūros paveldo, švietimo srityse nusipelnė Lietuvos kūrimui, jos kultūrinio augimo, liaudies meno tradicijų puoselėjimui. Jam suteikti „Kaimo dvasininko“, populiariausio Varėnos rajono gyventojo vardai. Dvasininkas apdovanotas Riterio kryžiaus ordinu, kitais įvertinimais.

Šį dvasininką už kiekvienam ir džiaugsme, ir varge surandamą gerą žodį, šiltą, padrąsinantį žvilgsnį pamilo Varėnos krašto žmonės. Noriai jam padėjo įgyvendinti nelengvą rūpestį –  Senojoje Varėnoje pastatyti bažnyčią. Pradėdamas statyti bažnyčią, klebonas turėjo jos viziją – bažnyčia turi atspindėti čia gimusio ir ankstyvąją vaikystę praleidusio M.K. Čiurlionio kūrybos dvasią. Taip ir gimė šventovė su pavasarį skelbiančiu varpu atviroje prieš bažnyčią stovinčioje varpinėje (projekto autoriai Brunonas Bakaitis ir Gediminas Baravykas). Bažnyčios varpinėje buvo pakabintas ypatingas varpas, kuriuo pasirūpino taip pat klebonas. Tai Magdeburgo (Vokietija) ir Voronežo (Rusija ) vyskupijų dovana. Bažnyčioje skamba iš Pietinės Anglijos parvežti vargonai.

1994 m. lapkričio 8 dieną bažnyčia buvo pašventinta. Senosios Varėnos kaime prasidėjo reguliarūs „Sekmadienio muzikos“ koncertai, kuriuose koncertuoja žymūs atlikėjai iš visos Lietuvos bei užsienio.

Tuo darbų virtinė dar nesibaigia. Klebono kun. P. Čivilio pastangomis bažnyčios rūsyje įrengta koplyčia, žemutinė bažnyčios salė, kurioje nuolat veikia Varėnos krašto bei šalies menininkų darbų parodos. Įrengta erdvi klebonija. Visi svarbiausi renginiai, susiję su M. K. Čiurlioniu, organizuojami Senosios Varėnos bažnyčioje. Čia vyksta nuostabus tarptautinis chorų festivalis „Beauštanti aušrelė“. Kasmet, minint M. K. Čiurlionio gimimo metines, šioje šventovėje Varėnos rajono kultūros ir meno tarybos „Sidabrinės bitės“ ženklu bei rajono savivaldybės premija apdovanojami labiausiai rajono kultūrai nusipelnę žmonės. Šiuo ženklu ir premija 2000 metais yra apdovanotas ir kunigas P. Čivilis.

Drauge su geros valios žmonėmis jis dailina ir puoselėja gražią akmeninę Babriškių bažnytėlę, kuri prieš metus jo pastangomis vietoj senos medinės zakristijos pasipuošė nauju, iš akmenų ręstu priestatu, kurį pašventino Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas. Per šių metų Sekmines ant kalnelio priešais bažnyčią iškilo įspūdingas dvylikos metrų balto metalo kryžius Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo Palaimintuoju progai.

Nors pagrindinis klebono darbas yra rūpintis tikinčiųjų sielovada, kultūriniais krašto reikalais, jis kasdien negailėdamas jėgų ir laiko prižiūri gausų būrį keturkojų globotinių, rūpinasi, kad kiekvienas jų būtų sotus, turėtų šiltą pastogę, o svarbiausia – jaustųsi mylimas bei reikalingas. Pasak P.Čivilio, kad jis globos didelį būrį benamių gyvūnų, net nesapnavo, bet taip nutiko, kad šiandien dvasininkas jau neįsivaizduoja kitokio gyvenimo.

Pranciškus Čivilis, kaip ir Šv. Pranciškus, rūpestingai globoja benamius gyvūnus, ir klebonijos teritorijoje nuolat rūpestingai kunigo prižiūrimi gyvena beveik trisdešimt benamių šunų. Už prieglobsčio ir pagalbos suteikimą benamiams gyvūnams bei visuomenės švietimą gyvūnų globos klausimais kunigas P. Čivilis 2011 metais apdovanotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsteigtu ženklu „Sekime Šv. Pranciškaus pavyzdžiu“.

Su gražiu jubiliejumi, gerbiamas kunige Pranciškau! Sveikatos Jums ir Dievo palaimos!


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių